Welkom

0 item(s) - € 0,00
U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

Artikel 1.Definitie 1.
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Smart Autoshop: de gebruiker van de algemene voorwaarden De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Smart autoshop en de consument; De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een web-shop/verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Smart Autoshop Kuipersweg 2V, 3449 JA, te Woerden.
2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Smart Autoshop en een de consument waarop Smart Autoshop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Smart Autoshop, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Smart Autoshop heeft het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf.
5. Door het plaatsen van een bestelling voor producten en/of diensten gaat de consument akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de aangeboden producten en/of diensten door de consument door het plaatsen van een bestelling in de web-shop van Smart Autoshop.

Artikel 4. Prijzen/ prijsverhogingen
1. Alle prijzen zijn per stuk en vermeld in de Euro (€) valuta.
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
3. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
4. Indien Smart Autoshop met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Smart Autoshop niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
5. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Smart Autoshop rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5. Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in vorm van een web-shop aanbieding. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. Smart Autoshop is slechts aan aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, door een directe bestelling via de web-shop. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Smart Autoshop kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van de aanbieding is Smart Autoshop daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Smart Autoshop anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Smart Autoshop niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 6. Afbeeldingen
1. Productfoto’s die op Internet, folders, flyers en kranten staan afgebeeld dienen ter illustratie van het product. Kleuren kunnen enigszins afwijken van het origineel. Tevens kan in sommige gevallen een model in een iets ander ontwerp toegeleverd worden.
2. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot (schade)vergoeding en/of ontbinding zijn.
3. Alle product omschrijvingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van typefouten.

Artikel 7. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering binnen Nederland franco huis en buiten Nederland af fabriek/magazijn van Smart Autoshop.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Smart Autoshop hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Smart Autoshop kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de consument hiervan op de hoogte gesteld worden.
5. Indien Smart Autoshop gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan Smart Autoshop ter beschikking heeft gesteld. 6. Indien Smart Autoshop een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Smart Autoshop schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8. Verzendkosten
1. Smart Autoshop berekent binnen Nederland geen verzendkosten boven de orders van €20,00, indien per overeenkomst één afleveradres wordt opgegeven.
Voor het buitenland zijn de verzendkosten afhankelijk van de verzendwijze, het totale pakketgewicht, eventuele afmetingen en/of remboursprovisie.
2. Smart Autoshop heeft het recht om verzendkosten te berekenen, te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf.

Artikel 9. Onderzoek, reclames
1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Smart Autoshop te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Smart Autoshop met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Smart Autoshop gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzendkosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Smart Autoshop en op de wijze zoals door Smart Autoshop aangegeven.

Artikel 10. Facturatie / betaling
1. Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van vooruitbetaling (Overschrijving via Bank/Giro of Ideal of Mister Cash), rembours of contante betaling binnen 3 dagen na sluiten van de overeenkomst, op een door Smart Autoshop aan te geven rekeningnummer en valuta.
2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Na het verstrijken van 3 dagen na het afsluiten van de overeenkomst is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
4. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Smart Autoshop en de verplichtingen van de consument jegens Smart Autoshop onmiddellijk opeisbaar.
5. Smart Autoshop heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Smart Autoshop kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Smart Autoshop kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6. Door Smart Autoshop in behandeling genomen bestellingen en/of garantieaanspraken geven de consument niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 11. Garantie
1. Smart Autoshop garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Smart Autoshop.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van maximaal 3 maanden na levering, tenzij anders aangegeven.
4. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Smart Autoshop de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van Smart Autoshop vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Smart Autoshop te retourneren en de eigendom daarover aan Smart Autoshop te verschaffen.
6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, veroorzaakt door (aanrij-) schade of soortgelijke oorzaken, of slijtage door het gebruik, of wanneer zonder schriftelijke toestemming van Smart Autoshop, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Smart Autoshop niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
8. Bij een defect binnen de garantie periode van het product, zijn alle verzend/transport kosten voor reparatie of vervanging van het aangeboden product voor de koper (eigenaar van het product), tenzij anders overééngekomen.
9. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Indien door Smart Autoshop geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Smart Autoshop jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de Smart Autoshop beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is Smart Autoshop niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Smart Autoshop of zijn ondergeschikten.
Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
1. Smart Autoshop blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 14. Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15. Incassokosten
1. Indien de consument het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Smart Autoshop tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de consument gehouden aan Smart Autoshop te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van €200,- per factuur.
2. Indien Smart Autoshop aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.
4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 16. Retouren
1. De consument kan uitsluitend na overleg met Smart Autoshop goederen binnen 14 dagen, mits verpakking onbeschadigd, terugzending.
2. Bij een zending dient de product-verpakking (pakket) te worden voorzien van een copie-factuur een duidelijke omschrijving van het defecte/klacht van het product. Zonder deze gegevens zal Smart Autoshop de aanvraag niet in behandeling nemen.
3. Smart Autoshop is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies van goederen tijdens een retourzending, het is wenselijk dat alle documentatie wordt gedupliceerd alvorens het defecte product(en) naar Smart Autoshop te versturen.
4. De consument is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Smart Autoshop.
5. De verzendkosten van de omruiling of gerepareerde product(en) zijn voor rekening van de consument.

Artikel 17. Bestelling annuleren
1. Het kosteloos annuleren van een bestelling is alleen mogelijk binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling. Over bestellingen die na 24 uur geannuleerd moeten worden is de consument een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van 10% van de oorspronkelijke aankoopwaarde inclusief BTW en verzendkosten, oftewel het facturatie bedrag, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Indien de leveringsperiode drie weken (21 dagen) overschrijdt krijgt de consument de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren, tenzij anders overeengekomen (hetzij telefonisch hetzij per E-mail).
3. Indien een rembours zending niet in ontvangst wordt genomen of niet wordt afgehaald bij het postkantoor, is de consument een direct opeisbare vergoeding verschuldigd. Namelijk 10% van de oorspronkelijke aankoopwaarde inclusief BTW en verzendkosten, oftewel het totale facturatie bedrag. Plus de totale verzend/rembours kosten, zoals aangegeven op de factuur.

Artikel 18. Opschorting en ontbinding
1. Smart Autoshop is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - na het sluiten van de overeenkomst Smart Autoshop ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. - de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Smart Autoshop bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Smart Autoshop op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Smart Autoshop de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Smart Autoshop behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19. Vrijwaringen
1. De consument vrijwaart Smart Autoshop voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien de consument aan Smart Autoshop informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20. Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Smart Autoshop zich de rechten en bevoegdheden voor die Smart Autoshop toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Smart Autoshop tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Smart Autoshop, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door Smart Autoshop eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Smart Autoshop worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Smart Autoshop behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21. Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Smart Autoshop geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Smart Autoshop niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Smart Autoshop worden daaronder begrepen.
3. Smart Autoshop heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Smart Autoshop zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel Smart Autoshop ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Smart Autoshop gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 22. Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van Smart Autoshop is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Smart Autoshop het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Smart Autoshop en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 24. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. 

Privacy
De consument van Smart Autoshop geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Smart Autoshop in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Smart Autoshop. Smart Autoshop verstrekt uw persoonlijke gegevens NIET aan derden!